NL EN

Natuurlijk kapitaal

In hoeverre voegt Van Lanschot Kempen natuurlijke waarde toe aan de wereld? En welke stakeholders zijn hierbij betrokken? Hieronder lichten we toe welke bijdrage Van Lanschot Kempen levert aan de natuurlijke waardevermeerdering voor de stakeholdergroep: de maatschappij.

Waardecreatie

We definiëren natuurlijk kapitaal als alle hernieuwbare en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en processen die goederen of diensten leveren die in het verleden, heden of de toekomst welvaart genereren. Voorbeelden van natuurlijk kapitaal zijn lucht, biodiversiteit, ecosystemen, water, hout etcetera.

De natuurlijke kapitaalstroom is onderdeel van ons waardecreatieproces, hier schematisch weergegeven: 

Waardecreatieproces Van Lanschot Kempen - natuurlijke kapitaalstroom

Bekijk het uitgebreide waardecreatiemodel voor een toelichting.   

De maatschappij

Gezien de omvang van ons beheerd vermogen, hebben wij de grootste impact op natuurlijk kapitaal door de manier waarop dit wordt belegd. Deze impact kan positief zijn, bijvoorbeeld als het leidt tot bescherming van een natuurgebied, maar ook negatief, bijvoorbeeld als er veel broeikasgassen worden uitgestoten.

De impact op de natuurlijke wereld door broeikasgasuitstoot via onze leaseauto’s en gebouwen is onze directe verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is al minder duidelijk als we focussen op de impact via onze verstrekte hypotheken en het beheerd vermogen.

Voorbeeld kwantificering: CO2-uitstoot via onze hypotheken

Door het verstrekken van hypotheken dragen wij indirect bij aan de CO2-uitstoot van huiseigenaren. Aan de hand van publieke energieverbruiksdata voor woningen is voor onze totale hypotheekportefeuille de CO2-uitstoot bepaald. Deze uitstoot is vervolgens gemonetariseerd met behulp van de ‘vermijdingsprijs’. Deze prijs (€ 150) weerspiegelt het bedrag dat nodig is om één ton CO2 (in lijn met het klimaatakkoord van Parijs) tot nul te reduceren.

Verder lezen

In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over het natuurlijk kapitaal, pagina 35-39.

Open het jaarverslag 2021 (Natural capital)